"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Ostatné obslužné činnosti

.

Okrem ubytovania a stravovania Domov sociálnych služieb zabezpečuje pre občanov v zariadení aj ostatné obslužné činnosti ako:

  • upratovanie,
  • pranie, žehlenie a údržbu (čistenie) bielizne a osobného šatstva.

Stravovanie

.

Stravovanie v Domove sociálnych služieb prebieha v jedálni, ktorá je situovaná do vstupnej časti DSS. Občanom zariadenia je poskytovaná strava 5-krát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Na odporúčanie lekára majú niektorí prijímatelia sociálnej služby špeciálne diéty, pričom dostávajú aj druhú večeru. V zariadení je podávaná strava: racionálna, šetriaca diéta, bezmliečna diéta, nízkobielkovinová diéta, diéta pri celiakii a diéta pri fenylketonúrii.

Jedálne lístky zostavuje stravovacia komisia, v ktorej sú aj zástupcovia prijímateľov sociálnej služby. Riadi sa o.i. aj Programom ozdravenia výživy obyvateľstva schváleným Uznesením vlády SR č. 894/1999 pre zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje stravovanie.

Ubytovanie

.

Ubytovanie v Domove sociálnych služieb poskytujeme prijímateľom sociálnej služby, ktorým sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby v zariadení t. j. týždenná prípadne celoročná sociálna služba. Pri týždennom pobyte je zabezpečené ubytovanie od pondelka do piatku, cez víkendy je prijímateľ sociálnej služby vo vlastnom rodinnom prostredí. Počas celoročnej starostlivosti je ubytovanie zabezpečené v rámci celého roka, s tým, že kladieme dôraz na to, aby aspoň počas prázdnin a sviatkov ako sú Vianoce a Veľká noc boli prijímatelia sociálnej služby s rodinou.

Ubytovanie poskytujeme na dvoch oddeleniach - dievčenské/ženské a chlapci/muži. Väčšina prijímateľov je ubytovaná na dvojposteľových a trojposteľových izbách. K dispozícii majú posteľ, skriňu, poličku a nočný stolík, v ktorom si môžu zamykať svoje osobné veci. Izby si zútulňujú výzdobou, deťom s ťažkým postihnutím pomôžu vyzdobiť izbu zamestnanci. Na každom z oddelení je umyváreň, sprchy, vaňa a WC. Zariadenie je bezbariérové.

Deti a mládež s postihnutím trávia celý deň mimo spální, dopoludnia navštevujú špeciálnu základnú školu, popoludní sú striedavo na dennej izbe svojho vychovávateľa, v telocvični, v herni, v bazéne DSS alebo vonku. Vpriebehu dňa absolvujú rehabilitáciu podľa vypracovaného rozpisu.

Sociálne odborné činnosti

.

V Domove sociálnych služieb sú občanom poskytované tieto sociálne odborné činnosti:

  • základné sociálne poradenstvo,
  • špecializované sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia.

Základné a špecializované sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Predmetom sociálneho poradenstva je širšia oblasť medziľudských vzťahov, možnosti rastu a dozrievania jedinca, spôsob sebarealizácie človeka, zvládnutie sociálnych rolí, riešenie kríz a konfliktov bez psychopatologických rysov, hľadanie hodnôt a zmyslu života prijímateľov v rôznych sociálnych kontextoch, zvyšovanie kvality života klienta a jeho sociálneho okolia.

Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci. 

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

V Domove sociálnych služieb sa poskytuje poradenstvo s individuálnym prístupom ku každému prijímanému.

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete