"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Záujmová a rekreačná činnosť

.

V Domove sociálnych služieb pravidelne pracuje hneď niekoľko krúžkov záujmovej činnosti:

 • výtvarno-estetický Chvíle relaxu
 • stolnotenisový
 • spevácky
 • tanečný
 • krúžok hier
Tieto krúžky záujmovej činnosti sa sformovali na základe požiadaviek  prijímateľov sociálnej služby a sú súčasťou ich Individuálnych rozvojových plánov. Krúžky záujmovej činnosti si prijímatelia sociálnej služby vyberajú na základe svojich záujmov alebo talentu.

Priestor pre realizáciu voľnočasových aktivít nachádzajú prijímatelia sociálnej služby na denných izbách, v herniach, v bazéne s celoročnou prevádzkou a v spoločenskej miestnosti, kde sa konajú aktivity väčšieho charakteru (karneval, diskotéky a pod.). Najobľúbenejším miestom pre voľnú hru detí je vonkajší areál DSS s priestorom na loptové hry, pieskoviskom so šmýkačkou, preliezačkami, hojdačkami, altánkom a lavičkami na oddych. Deti majú k dispozícii aj bicykle, kolieskové korčule a kolobežku.

Deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou sa každoročne zúčastňujú 10-dňového výchovno-rekreačného tábora v čase letných prázdnin. Cez letné prázdniny sú pre prijímateľov sociálnej služby pripravené rôzne výlety, niektoré aj do zahraničia. V roku 2009  napr. navštívili Poľsko (Sanok, Krakow, Oswiencim) maďarskú Mateszalku, aquapark v Nyiregyháze a dvakrát Českú republiku. V rámci spolupráce so ZPMP Krtkovčatá sa pravidelne zúčastňujú letného a zimného víkendového rekreačného pobytu. 

...úsmevné chvíle... Aquapark v Nyiregyháze Rekreačný pobyt na Bystrej

Prijímatelia soc.služby majú možnosť zapojiť sa do činnosti speváckeho a tanečného krúžku (pod vedením vychovávateľky Svetlany Dilikovej), ktorého činnosť je prezentovaná na rôznych zaujímavých podujatiach.

Vystúpenia pri Fontáne lásky


Pri príležitosti Humenského kultúrneho leta sa každoročne predstavujú aj prijímatelia soc. služby z Domova sociálnych služieb Podskalka – Humenné s takmer hodinovým kultúrnym programom. Široká verejnosť z Humenného a okolia má možnosť spoznať schopnosti a nadanie detí a mladých ľudí s postihnutím. Spevom a tancom prezentujú svoj život, svoje túžby a sny. Na vystúpenie pri Fontáne lásky pozývame všetkých aj v júni 2010.


Medzinárodný festival zdravotne postihnutých v Strakoniciach (ČR)


Atraktívne podujatie, ktorého sa prijímatelia soc.služby aktívne zúčastňujú, je medzinárodný hudobný festival zdravotne postihnutých pod názvom SALVE CARITAS, SALVE VITA v Strakoniciach v Českej republike. Naši talentovaní speváci a tanečníci sa zúčastnili už IX.ročníka tejto veľkolepej Prijímatelia soc.služby majú možnosť zapojiť sa do činnosti speváckeho a tanečného krúžku (pod vedením vychovávateľky Svetlany Dilikovej), ktorého činnosť je prezentovaná na rôznych zaujímavých podujatiach.


Vystúpenia pri Fontáne lásky


Pri príležitosti Humenského kultúrneho leta sa každoročne predstavujú aj prijímatelia soc. služby z Domova sociálnych služieb Podskalka – Humenné s takmer hodinovým kultúrnym programom. Široká verejnosť z Humenného a okolia má možnosť spoznať schopnosti a nadanie detí a mladých ľudí s postihnutím. Spevom a tancom prezentujú svoj život, svoje túžby a sny. Na vystúpenie pri Fontáne lásky pozývame všetkých aj v júni 2010.


Medzinárodný festival zdravotne postihnutých v Strakoniciach (ČR)


Atraktívne podujatie, ktorého sa prijímatelia soc.služby aktívne zúčastňujú, je medzinárodný hudobný festival zdravotne postihnutých pod názvom SALVE CARITAS, SALVE VITA v Strakoniciach v Českej republike. Naši talentovaní speváci a tanečníci sa zúčastnili už IX.ročníka tejto veľkolepej akcie, konanej pod záštitou ministra kultúry ČR a hejtmana Juhočeského kraja. So svojim programom absolvujú 6- 8 vystúpení v Strakoniciach a okolitých mestách a všade ich vítajú plné sály divákov. Spoločne so ZPMP Krtkovčatá patríme k jediným zástupcom Slovenskej republiky na tomto festivale.


Valentínsky ples

Najväčšou organizačnou aktivitou DSS, presahujúcou rámec jedného zariadenia, je Valentínsky ples prijímateľov sociálnej služby zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Na tento ples pozývame zpravidla ďalších 5 – 6 zariadení, takže celkový počet účastníkov plesu je vždy nad sto osôb. 11. februára 2010 to bude už po piatykrát, čo ľudia so špeciálnymi potrebami naplno zažijú nádhernú atmosféru ozajstného plesu, na ktorom nebude chýbať hudobná skupina GEROCK, spoločenský tanec v podaní tanečnej školy GRÁCIA, ľudový súbor CHEMLON, moderátorka Petra Kurucová a kopec dobrej zábavy. Vďaka dobrej spolupráci s pánom starostom Mariánom Čorným sa tento ples už tradične uskutoční v kultúrnej sále Obecného úradu obce Ptičie.


Fašiangový karneval

Najobľúbenejšou akciou detí i mladých ľudí DSS je karneval. Koná sa každoročne v januári v spoločenskej miestnosti Domova a teší sa nesmiernej popularite najmä detí. Celý mesiac sa spoločne s vychovávateľmi pripravujú, chystajú masky, tešia sa. Každý je na chvíľu niekým iným – svojim idolom, obľúbenou postavičkou z rozprávky, filmu Je to vždy veľmi vydarené podujatie plné výbornej zábavy.


Benefičné koncerty

Samostatným druhom aktivít, na ktorých sa naši prijímatelia soc. služby s obľubou zúčastňujú, sú benefičné koncerty. A to ako na javisku – kde prezentujú svoju šikovnosť, tak v hľadisku ako diváci. K jedným z tradičných benefičných koncertov, kde pravidelne vystupujú, patrí koncert „Deň bez bariér" v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, ktorého 7.ročník organizoval sociálny odbor Úradu prešovského samosprávneho kraja. Už jedenástykrát sa zúčastnili aj benefičného koncertu ZPMP Krtkovčatá pod názvom „Sme iní, nie horší" v Humennom. Naši „malí umelci" s vďačnosťou prijímajú pozvania vystúpovať na koncertoch. V roku 2009 vystúpili napr. aj na benefičnom koncerte v Prostějove v Českej republike.

Rehabilitačná činnosť

.

Cieľom fyziatrie a liečebnej rehabilitácie je maximálna obnova, zachovanie, resp. zlepšenie telesných, duševných, sociálnych, pracovných zručností a schopností zameraných na urýchlenie reintegrácie človeka do spoločnosti.

V našom zariadení sa venujeme skupinovému cvičeniu s prijímateľmi soc. služby, určenému na redukciu hmotnosti, posilneniu oslabených svalových skupín, uvoľneniu skrátených svalových skupín, zmierneniu až odstráneniu chybného držania tela, rovnako aj relaxácii.Rehabilitačná činnosť

S prijímateľmi soc. služby vyžadujúcimi individuálny prístup vykonávame individuálnu kinezioterapiu, kde sa venujeme prevencii vzniku kontraktúr, zvýšeniu svalovej sily, zväčšeniu rozsahu pohyblivosti, stabilizačným cvičeniam, rovnako aj rozvoju jemnej a hrubej motoriky.

Zároveň využívame aj pôsobenie rozličných terapií ako je mechanoterapia, termoterapia, hydroterapia, fototerapia, elektroterapia.

Cvičenie v posilňovni

Mechanoterapia – odbor fyzioterapie, v ktorom sa uplatňuje klasická a reflexná masáž, polohovanie, pasívne cvičenie, mäkké techniky na uvoľňovanie mäkkých štruktúr a pooperačných jaziev.

Termoterapia – využíva pôsobenie pozitívnych termických podnetov na organizmus. V našom zariadení za týmto účelom aplikujeme lawatherm.

Hydroterapia – z vodoliečebných procedúr využívajú občania DSS perličkový kúpeľ a cvičenie v bazéne (hydrokinezioterapia).

Fototerapia – na liečbu svetlom využívame bioptropnú lampu, ktorá má biostimulačný, analgetický a regeneračný účinok.

Elektroterapia – podávame podľa ordinovania rehabilitačného lekára magnet, ktorý má analgetický, regeneračný a relaxačný účinok.

V DSS je v rámci rehabilitácie pre príjmateľov sociálnej služby k dispozícii aj rehabilitačný bazén, určený na cvičenie, relaxáciu i oddych.

Rehabilitačný bazén v DSS

Výchova a vzdelávania

.

Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti v zariadení :

 • rozvoj individuálnej osobnosti jedinca,
 • rozvoj  schopností a manuálnych zručností každého prijímateľa sociálnej služby so špeciálnymi potrebami,
 • podpora duševného zdravia a nadobudnutie sociálnych zručností s cieľom integrácie do prirodzeného prostredia,
 • aplikácia inovačných metód a foriem práce  vychovávateľov a ergoterapeutov,
 • docielenie maximálnej (s ohľadom na diagnózu) možnej samostatnosti a nezávislosti v napĺňaní vlastných potrieb prijímateľa sociálnej služby, príp. s využitím podpory druhej osoby,
 • rozvoj emocionality  jedinca, jeho hodnotových systémov, motivácie a tvorivosti v zmysle tvorivo-humanistickej výchovy ,
 • rodová rovnosť.

Medzi základné výchovné činnosti patrí :

 • neformálne vzdelávanie,
 • sociálne činnosti (interakcia s inými ľuďmi),
 • hra (zábava, šport, kultúra),
 • špeciálne liečebno-výchovné prístupy – terapie,
 • pracovná činnosť ( nadobúdanie praktických pracovných zručností prospešných pre každodenný život),
 • odpočinok ( relaxovanie, regenerácia síl).
 
Výchovnú činnosť uskutočňujú vychovávatelia na základePlánu výchovnej činnosti pre daný rok. Tento plán sa premieta do denných príprav výchovnej činnosti jednotlivých vychovávateľov. Základným predpokladom kvalitnej komplexnej starostlivosti jedinca s postihnutím je  špeciálnopedagogická diagnostika a následná rediagnostika. Tá je súčasťou komplexnej rediagnostiky, ktorá je výsledkom odbornej tímovej spolupráce. Na základe diagnostiky (resp. rediagnostiky)  je vypracovávaný Individuálny rozvojový plán pre každého prijímateľa sociálnej služby v súčinnosti s ním (pokiaľ je to možné). Sú stanovené  krátkodobé ciele a tie sa pravidelne vyhodnocujú.

Ostatné činnosti

.

Poskytovanie osobného vybavenia

V zmysle zákona 448/2008 Z.z o sociálnych službách v znení neskorších predpisov Domov sociálnych služieb poskytuje osobné vybavenie, t.j. šatstvo, obuv, hygienické potreby, školské potreby a iné veci osobnej potreby fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, ak táto osoba si osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sama.

Vyplácanie vreckového

Vreckové sa vypláca v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová služba.

Úschova cenných vecí

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete