"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Domov sociálnych služieb

.

     V Domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba

a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 448/2008 Z. z., alebo

b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 448/2008 Z. z.

Rehabilitačné stredisko

.

Do Rehabilitačného strediska môže byť prijatá:

 • fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 /zákona č. 448/2008 Z. z./
 • fyzická osoba, ktorá je slabozraká
 • fyzická osoba, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť.

Forma sociálnej služby podľa § 13 zákona:

Sociálna služba je poskytovaná v súlade s § 13 zákona č. 448/2008 Z.z. ambulantnou formou, t. j. do 4 hodín a nad 4 hodiny a to fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná, alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby.

V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje:

 • sociálna rehabilitácia (liečebná rehabilitácia, ergoterapia, plnenie konkrétnych úloh vyplývajúcich z individuálnych plánov)
 • sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • stravovanie.

V rehabilitačnom stredisku zabezpečuje starostlivosť o občanov sociálny pracovník, ergoterapeut a fyzioterapeut, ktorí sa spoločne podieľajú na programe sociálnej rehabilitácie.

Zariadenie podporovaného bývania

.

V Zariadení podporovaného bývania (ZPB) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zákona č. 448/2008 Z.z. a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej. 

Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby uvedenej vyššie pri zabezpečovaní samoobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 k zákonču č. 448/2008 Z.z.

Rozsah dohľadu poskytovaného v zariadení podporovaného bývania sa určuje v hodinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorých fyzická osoba potrebuje dohľad.

V ZPB sa okrem dohľadu

      poskytuje:

 • ubytovanie, 
 • sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

      utvárajú podmienky na:

 • prípravu stravy, 
 • upratovanie,
 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

      vykonáva sociálna rehabilitácia.

Krízové stredisko

.

 Krízové stredisko podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje:

a) vykonávanie opatrení podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ak sa dieťa alebo rodina nachádza v krízovej životnej situácii
b) výkon rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení podľa zákona o rodine
c) výkon rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení podľa Občianskeho súdneho poriadku
d) výkon výchovného opatrenia podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele.

V krízovom stredisku sa vykonáva činnosť podľa § 47 ods. 4 písm. c) zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. pobytovou formou.

V krízovom stredisku sa podľa § 47 ods. 3 citovaného zákona zabezpečuje:
a) vykonávanie najmä:
1. sociálnej práce s rodinou, ktorá zlyhala vo svojej výchovnej funkcii
2. odbornej diagnostiky (psychologická diagnostika, špeciálno-pedagogická diagnostika, sociálna diagnostika, lekárska diagnostika)
3. pomoc na zvládanie krízy
4. špeciálneho sociálneho poradenstva
5. výchovy
6. pomoc pri príprave na školské vyučovanie
7. liečebno-výchovnú starostlivosť
8. psychologickej starostlivosti.

Ak sa zabezpečuje výkon súdneho rozhodnutia poskytujú sa aj služby:

b) utváraním podmienok
na záujmovú činnosť

c) zabezpečovaním:
1. zdravotnej starostlivosti
2. vzdelávaním a prípravou na povolanie

d) poskytovaním starostlivosti najmä:
1. bývania
2. stravovania
3. obslužných činností
4. osobného vybavenia.

Kapacita krízového strediska je stanovená na 14 miest.

Metódy a postupy práce v krízovom stredisku:

Pri práci s dieťaťom postupujeme podľa jednotlivých krokov – etáp:
– etapa prvého kontaktu a evidencie,
– sociálna diagnostika – v spolupráci s internými a externými zamestnancami, cieľom je objektívne poznať prostredie klienta a overiť si rozhodujúce údaje, ktoré významne pomôžu pri riešení krízovej situácie klienta,
– vypracovanie plánu na zvládnutie krízy – vypracúva sociálny pracovník v spolupráci s klientom a ostatnými odborníkmi zariadenia,
– sociálna terapia – sociálno-výchovné pôsobenie na klienta s cieľom dosiahnuť nápravu pomerov v jeho osobnom živote,
– etapa overovania výsledkov – overovanie výsledkov práce s klientom a následná dokumentácia postupov a reakcií klienta pri riešení jeho sociálneho problému.

 

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete